Chi tiết bài viết

Giải quyết vấn đề liên quan đến nguồn chỉ số giá xây dựng công trình

HỎI:

Một bạn có địa chỉ mail: visongsong@gmail.com hỏi : Tôi hiện đang công tác tại Ban QLDA của Sở Nông nghiệp và PTNT xin hỏi Viện Kinh tế về Chỉ số giá xây dựng sử dụng cho điều chỉnh hợp đồng như sau:

1. Nguồn chỉ số giá:

– Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 về Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng tại Khoản 2, Điều 5 “Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng”

– Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại Mục d, Khoản 1, Điều 7 “Có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố, nhưng sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng”

Nguồn chỉ số giá xây dựng được ghi cụ thể trong hợp đồng và như vậy phải ghi cả trong mời thầu. Vậy trước khi Chủ đầu tư quyết định Hồ sơ mời thầu có phải thỏa thuận với Sở Xây dựng địa phương về nguồn chỉ số giá? Và điều này được quy định ở đâu, đối với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư 02/2011/TT-BXD có hiệu lực được xử lý như thế nào đặc biệt trong trường hợp cụ thể tại tỉnh mới chỉ xây dựng chỉ số giá lần đầu vào quý 4/2011?

2. Về hướng dẫn của Sở Xây dựng:

– Ban QLDA điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo  ; ngồn chỉ số giá từ Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Thống kê gồm: (i) chỉ số giá tiêu dùng; (ii) chỉ số giá xi măng; (iii) chỉ số giá sắt thép xây dựng; (iv) chỉ số giá VLXD khác; (v) chỉ số giá xăng, dầu diezel và; (iv) chỉ số giá máy, thiết bị xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT có Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng về sử dụng nguồn chỉ số giá và được Sở Xây dựng trả lời như sau:

– Chỉ số giá Vật liệu xi măng, cát, đá, thép ở tại thời điểm điều chỉnh được tính bằng Đơn giá gốc của loại vật liệu đó tại thời điểm điều chỉnh/Đơn giá gốc của loại vật liệu đó tại thời điểm gốc (Đơn giá gốc theo Thông báo giá gốc trên địa bàn tỉnh);

– Sở Xây dựng không xây dựng chỉ số giá tiêu dùng mà hướng dẫn chỉ số giá nhân công = Lương cơ bản ở thời điểm điều chỉnh/Lương cơ bản ở thời điểm gốc.

– Thông báo giá của Sở Xây dựng địa phương thiếu chính xác vì giá thị trường bao giờ cũng cao hơn giá thông báo và theo Nghị định 112 thì Chủ đầu tư tổ chức lập đơn giá.

Vậy ý kiến của Sở Xây dựng có chính xác không?

ĐÁP:

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng đã hướng dẫn: đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư phải lấy ý kiến thỏa thuận của Sở xây dựng địa phương trước khi áp dụng, đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi ký kết hợp đồng, các bên phải quy định cụ thể về nguồn chỉ số giá xây dựng áp dụng trong hợp đồng.

Do đó, khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu về nguồn chỉ số giá xây dựng để áp dụng trong hợp đồng trừ trường hợp đã nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 02/2011/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

2. Phương pháp xác định chỉ số giá Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Việc áp dụng chỉ số giá nào để điều chỉnh giá hợp đồng thì cũng phải phù hợp với nội dung điều chỉnh giá của hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Vụ Kinh tế Xây dựng